Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Jessa

Artikel 1 Algemeen en Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daar nadrukkelijk van af is geweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Hondenuitlaatservice Jessa behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Annuleren van de opdracht is mogelijk en moet minimaal 24 uur van te voren gebeuren.  Na deze tijd is de opdrachtnemer genoodzaakt de afgesproken kosten in rekening te brengen.

Opdrachtnemer                  Hondenuitlaatservice Jessa, KvK nummer 76748537

Opdrachtgever                    Een persoon die de overeenkomst aangaat voor een of meerdere honden met de opdrachtnemer

Opdracht                              Het uitlaten en verzorgen van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer

Opdrachtformulier            Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) verzorgt tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs

Hond(en)                            Hond(en) van de opdrachtgever die door de opdrachtgever uitgelaten worden

Artikel 2 Rechten en plichten opdrachtnemer

Hondenuitlaatservice Jessa is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk niet uit te voeren in verband met vakantie, ziekte of extreme weersomstandigheden. De opdrachtnemer dient vakanties en eventuele vrije dagen minimaal 2 weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en) ten tijde dat de hond(en) onder toezicht van de opdrachtnemer valt.

Mocht er, tijdens uw afwezigheid, onverhoopt iets met uw hond(en) gebeuren, dan heeft de      opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht uw hond(en) naar de  dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan geheel voor de opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

De sleutel van uw huis wordt door de opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het verzorgen van uw hond(en) tijdens uw afwezigheid in opdracht van de opdrachtgever. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard. Voor het afgeven van de huissleutel is een sleutelcontract door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer ondertekend, zie hiervoor artikel 10.

Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. De opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Uw hond(en) dient/dienen opgenomen te zijn in uw eigen WA verzekering.  U blijft als eigenaar van uw hond(en) ten allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond(en) aangerichte schade. De opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

De opdrachtgever (indien niet bereikbaar) machtigt door het tekenen van deze voorwaarden de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte en dergelijke, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig, medische handelingen mag verrichten en / of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. De opdrachtnemer zal altijd eerst proberen contact op te nemen met de opdrachtgever voor overleg.

De opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan/kunnen zijn. Wanneer er een handdoek klaarligt, zal de opdrachtnemer de hond(en) zo goed mogelijk droog maken.

De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en), waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende voer en verzorgingsmateriaal aanwezig is van de te verzorgen hond(en).

Artikel 4 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond, de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel schade aan roerende zaken welke zich hier bevinden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de roerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond. De opdrachtnemer draagt zorg voor een korte verzorging van de hond na de wandeling. De opdrachtgever dient daarvoor een handdoek klaar te hebben liggen.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, vermissing of verwonding van de hond(en) van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer en/of derden, veroorzaakt door de hond(en) van de opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, autopech, calamiteiten in privésfeer waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om vervanging te regelen.

 Artikel 5 Betaling

Alle prijzen zijn weergegeven inclusief 21% BTW. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor aanvang van de opdracht bijgeschreven te zijn op

NL26 KNAB 0259 8816 43 t.n.v. Hondenuitlaatservice Jessa te Tilburg of contant betaald te zijn. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, zal de opdracht niet uitgevoerd worden.

De aangeschafte strippenkaarten zijn 3 maanden geldig. Deze 3 maanden gaan in op het moment dat de strippenkaart gekocht wordt en de datum geldigheid wordt op de strippenkaart vermeldt. De strippenkaart is geldig van maandag 7.00 u tot en met

vrijdag 21.00 u. In het weekend en op feestdagen kan de strippenkaart niet gebruikt worden.

In geval van tariefwijziging zal opdrachtnemer de opdrachtgever hier tenminste een maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen.

Artikel 6 Onkosten

De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die de opdrachtnemer ter goede uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.

Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten, contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt.

Artikel 7 Schadevergoeding

De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle, niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen, schade te  vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de hond(en) heeft toegebracht aan de opdrachtnemer en eigendommen en dient deze schade en alle kosten te vergoeden die hieruit  voortvloeien.

Artikel 8 Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever of de hond(en) van de opdrachtgever. De eventuele strippen die over zijn, kunnen gebruikt worden wanneer er een nieuwe hond aangemeld wordt bij Hondenuitlaatservice Jessa.

Artikel 9 Klachten

Een klacht dient door de opdrachtgever binnen 24 uur telefonisch of binnen 48 uur schriftelijk gedeeld te worden met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal binnen 24 uur reageren op de klacht en, binnen alle redelijkheid en billijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.

In gevallen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen overleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgende de wet bevoegde rechter.

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 Artikel 10 Sleutelcontract

De opdrachtnemer verklaart hierbij dat zij de sleutel(s) van de opdrachtgever:

  • Niet zal dupliceren
  • Niet zal voorzien van een adres
  • Zorgvuldig bewaart op een veilige plaats
  • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond(en) uitgelaten moet(en) worden
  • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond(en)
  • Onmiddellijk terug zal geven wanneer de opdrachtgever hierom vraagt. Dit contract zal direct beëindigd worden

Bij verlies of diefstal van de sleutel zal de opdrachtnemer onmiddellijk contact opnemen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.